Chương trình phối hợp tạo nguồn thu cho cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn.
Văn bản liên quan